"Navodi Martine Bauer su neistiniti i neosnovani"

Slika korisnika admin
danieljurjevic
Daniel Jurjević

Radi objektivnog izvješćivanja javnosti, sukladno odredbi članka 40. stavka 1. Zakona o medijima (NN 59/04) zahtijevamo objavljivanje ispravka teksta objavljenog dana 2. 10. 2010. godine u "Zadarskom listu - online izdanje" u urednički oblikovanom programskom sadržaju "Događaji" pod naslovom: "Daniel Jurjević je od Općine Lovinac stvorio organiziranu kriminalnu skupinu".

U spornom tekstu potpisanog novinara Nives Rogoznica, proziva se Daniela Jurjevića, načelnika Općine Lovinac, Nikolinu Došen, Natašu Mataić, upravnog referenta u Općini Lovinac, Ivanu Butković, vježbenika u Općini Lovinac, Mandu Prpić, administrativnog referenta u Općini Lovinac, Tiffany Katherine Župan, predsjednicu Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva, te Anamariju Pavelić, potpredsjednicu Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva navodeći u bitnom da je Daniel Jurjević, načelnik Općine Lovinac svojim kriminalnim radnjama od Općine Lovinac stvorio organiziranu kriminalnu skupinu jer pod njegovim vodstvom nezakonito rade svi.

Navedenim tekstom vrijeđa se čast, moralni integritet kao i etička ispravnost načelnika Općine Lovinac, njenih službenika i namještenika te predsjednika Uprave za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva i njenih zaposlenika, a to budući da su svi navodi izneseni od strane Martine Bauer u cijelosti neistiniti i neosnovani, te kao takvi nepotkrijepljeni bilo kakvim dokazima kojima bi se moglo tvrditi suprotno.

Martina Bauer je svojim medijskim istupom zloporabila slobodu medija te kroz svoj istup izražavajući negativne vrijednosti sudova naspram službenika i namještenika Općine Lovinac iznesla navode uvredljivog i klevetničkog sadržaja, a koji navodi su s obzirom da su objavljeni, prikladni za izazivanje prijezira i nepovjerenja prema načelniku Općine Lovinac, te cjelokupnoj strukturi službenika i namještenika zaposlenih u istoj.

Suprotno tvrdnjama iznesenim u tekstu smatramo kao neophodnim navesti da nacionalna pripadnost u Općini Lovinac nije, niti je ikada bila uvjet za zapošljavanje ili napredovanje u službi.

U prilog navedenom ističe se da Nataša Mataić ima "srpske korijene" dok Nikolina Došen ima "bosanske korijene", te iz navedenog je lako uočljivo da nacionalna pripadnost nikada nije bila, niti je, uvjet za prijam u službu u Općini Lovinac, iako to Martina Bauer želi nametnuti kao odlučujući kriterij za prijam u službu.

Prijem u službu uvijek se provodi na način kako je to propisano pozitivnim propisima i internim aktima Općine.

Martina Bauer je bila kandidat javnog natječaja objavljenog u rujnu 2010. godine. Međutim, s obzirom da ista ima višu stručnu spremu - upravni pravnik, ista nije ispunjavala uvjete za prijam u službu o čemu je ona bila i obaviještena, a sve kako je za radno mjesto "Višeg stručnog suradnika" propisano stručno zvanje: magistar struke ili stručni specijalist, te najmanje jedna godina radnog iskustva.

Martina Bauer nije zadovoljavala niti jedan od postavljenih uvjeta, tako da njen (ne)prijam u službu nije ovisio kako ona to kaže o njenim "bosanskim korijenima", već isključivo o nezadovoljavanju postavljenih kriterija, a koji kriteriji su postavljeni lege artis.

Smatramo da javnost treba upoznati sa činjenicom da sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

- kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

- podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Iz prethodnog je razvidno da Povjerenstvo za provedbu natječaja ne donosi, niti može donositi rješenje o prijamu u službu. Tako, navodi Martine Bauer da je Povjerenstvo za provedbu natječaja donijelo više nezakonitih rješenja o prijmu u službu su naprosto nemogući, te predstavljaju isključivo nastojanje za izjavom senzacionalističke vijesti, te vlastito promoviranje u javnosti.

Na javni natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac iz srpnja 2009. godine nije pristigla niti jedna prijava na natječaj, osim prijave Nikoline Došen, koja je u to vrijeme imala 8 mjeseci i 11 dana radnog staža. U to vrijeme Općina Lovinac je bila bez pročelnika, a kako bi se Općini Lovinac omogućio normalan rad za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac imenovana je Nikolina Došen.

Smatramo potrebnim napomenuti da Nikolina Došen od 23. kolovoza 2010. godine nije u random odnosu u Općini Lovinac, a niti obavlja dužnost tajnika kabineta načelnika.

Uz javni natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac iz srpnja 2009. godine istovremeno je otvoren javni natječaj za prijam referenta za stambeno-komunalne poslove i društvene djelatnosti. I na taj natječaj je pristigla samo jedna prijava, i to prijava od Nataše Mataić koja je u to vrijeme imala 1 godinu i 3 mjeseca radnog staža. Ista je iz osobnih razloga dala zahtjev za prestanak službe u 2010. godine.

S obzirom da je u svibnju 2010. godine raspisan javni natječaj za upravnog referenta, a na koji natječaj se ponovno javila samo Nataša Mataić koja je ispunjavala sve propisane uvjete, ista je i primljena u službu.

Bitno je za napomenuti da se u današnje vrijeme male jedinice lokalne samouprave susreću s velikim problemom, a taj problem je nedostatak radno sposobnog stanovništva, uz naglasak na osobe s visokom stručnom spremom.

U odnosu na navode koji se odnose na Mandu Prpić, administrativnog referenta u Općini Lovinac kao "tipičnog birokratskog parazita", isti navodi predstavljaju uvredu te povredu časti i ugleda, a sve kako je ista u Općini Lovinac zaposlena od 8. veljače 2000. godine te je svoje poslove uvijek obavljala savjesno i u radu iste nikada nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

Javnost treba upoznati sa činjenicom da Ivana Butković, vježbenik u Općini Lovinac, nije nikada temeljem javnog natječaja objavljenog u veljači 2010. godine bila prijavljena kao službenik Općine Lovinac na radnom mjestu "Viši stručni suradnik za proračun i financije".

Tako, niti Tiffany Katherine Župan, predsjednica Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva, nije nikada temeljem javnog natječaja objavljenog u veljači 2010. godine bila prijavljena kao službenik Općine Lovinac na radnom mjestu "Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i provedbu socijalnog programa", kao što niti Anamarija Pavelić, potpredsjednica Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva nije nikada temeljem javnog natječaja objavljenog u veljači 2010. godine bila prijavljena kao službenik Općine Lovinac na radnom mjestu "Referent za stambeno-komunalne poslove".

Javnost treba upoznati da načelnik Općine Lovinac nije kako to tvrdi Martina Bauer donio Pravilnik o unutarnjem redu u kojem je "izmislio" novo radno mjesto, a koje je navodno prilagođeno za uvjete rada prema Nikolini Došen, kao što nije istina da je Pravilnik o unutarnjem redu mijenjan tri puta kako bi se natječaji mogli namještati.

Načelnik Općine Lovinac je zakonski bio obvezan donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) donesene na sjednici Vlade održanoj 20. svibnja 2010. godine, a što je isti i učinio.

Javnost treba, također upoznati da je Općina Lovinac na zahtjev Martine Bauer svaki put postupila sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i istoj omogućila uvid u zatraženu dokumentaciju, a što se lako dokazuje zapisnicima o objavljenom uvidu u dokumentaciju koje je ista vlastoručno potpisala. Općina Lovinac je, također na zahtjev Martine Bauer Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela istoj dostavila, a što se može potvrditi iz dostavnih knjiga.

Podnositelji zahtjeva: načelnik Općine Lovinac Daniel Jurjević, Nikolina Došen, upravni referent u Općini Lovinac Nataša Mataić, vježbenik u Općini Lovinac Ivana Butković, administrativni referent u Općini Lovinac Manda Prpić, predsjednica Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva Tiffany Katherine Župan, potpredsjednica Udruge za razvoj turizma, poljoprivrede i gospodarstva Anamarija Pavelić.

Autor: 
Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno