Javni poziv za upis i uplatu dionica NK Zadra š.d.d. Zadar u 5. upisnom krugu

Slika korisnika admin
Autor: 
Izgled uplatnice

Obavještava se javnost da dana 05. ožujka 2012. godine u 8,00 sati počinje 5. upisni krug za upis dionica NK Zadra š.d.d. Zadar i traje do 30. ožujka 2012. godine u 16,00 sati.

Tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva koje se preoblikuje (osniva) je:

Nogometni klub Zadar Zadar športsko dioničko društvo za obavljenje športskih djelatnosti.

Skraćena tvrtka Društva je: NK Zadar š.d.d.

Sjedište: Hrvoja Ćustića 2, Zadar

Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:

-  sudjelovanje u športskim natjecanjima;     

-  športska poduka i priprema;      

-  športska rekreacija;                                                                              

-  organiziranje i vođenje športskih natjecanja;                                             

-  upravljanje i održavanje športskih građevina;                                                      

-  organiziranje kulturnih i zabavnih priredbi;                                                 

-  promidžba (reklama i propaganda);

-  posredovanje u prometu robom i uslugama;                                                

-   kupnja i prodaja robe.

Temeljni kapital iznosi 30.000.000,00 (tridesetmiliona) kuna.

Utvrđeni temeljni kapital u iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) kuna podijeljen je na 150.000,00 (stopedesettisuća) dionica, nominalnog iznosa 200,00 (dvijestotine) kuna svaka.

Statut NK Zadar š.d.d.je donesen sukladno odluci skupštine NK Zadar od dana 16. prosinca 2008. godine, a postupajući sukladno rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 14. ožujka 2008. godine (klasa: UP/I-620-01/08-03/00001, urbroj: 533-11-08-00001).   

Tvrtka preoblikovatelja: Nogometni klub „Zadar"

Skraćeni naziv Kluba: NK „Zadar"

Sjedište Kluba: Hrvoja Ćustića 2, Zadar

Do sada su provedena 4 upisna kruga u kojima je uplaćeno ukupno 1.121.000,00 (milionstodvadesetjednutisuću) kuna, odnosno ukupno 5.605,00 (pettisućašestopet) dionica, pa je za uplatu preostalo još 144.395,00 (stočetrdesetčetiritisućetristodevedesetpet) dionica.

Obzirom da nakon četvrtog upisnog kruga nisu upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo za profesionalne športske klubove Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dalo je dopuštenje za upućivanja poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu klasa: 620-01/12-03/00065 urbroj: 533-11-12-0002 od 14. veljače 2012. godine, a sve sukladno članku 44. Zakona o športu.

U petom upisnom krugu moguć je unos u pravima, tj. vjerovnici Udruge će moći uplatiti dionice zamjenom tražbina vjerovnika za ulog u š.d.d.

Za upis i uplatu dionica zamjenom tražbina vjerovnika za ulog u š.d.d. vjerovnici se mogu javiti u poslovne prostorije NK Zadra svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na adresi Hrvoja Ćustića 2.

Svakom upisniku biti će dostupan za razgledavanje Statut NK Zadra š.d.d. u poslovnim prostorijama NK Zadra na adresi Hrvoja Ćustića 2.

Zakon o športu (članak 31. i članak 32.) propisuje da š.d.d. mogu osnovati i biti njegovim članom domaće i strane, fizičke i pravne osobe. Pri tome jedna osoba ne može imati dionice u više š.d.d.-a istoga športa u iznosu višem od 1% ukupnoga temeljnog kapitala u bilo kojem od tih š.d.d.-a. Ovo ograničenje se ne primjenjuje se na Republiku Hrvatsku niti na jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i Grad Zagreb.

Jedna osoba može izravno, neizravno ili preko povezanih osoba u š.d.d.-u imati dionice na koje otpada više od 25% temeljnoga kapitala š.d.d.-a samo uz suglasnost Povjerenstva.

Za nijednog upisnika dionica nisu predviđene posebne pogodnosti, glede sadržaja prava koje proizlaze iz dionica.

Unos u stvarima kao i preuzimanje stvari u konkretnom preoblikovanju se ne događa niti predviđa. Posebna plaćanja i naknade nisu predviđeni.

Najveći iznos troškova preoblikovanja (osnivanja) koji ide na teret društva je najviše do 450.000,00 (četristopedesettisuća) kn uvećano za PDV, što se odnosi na usluge financijske institucije kod koje se obavlja uplata dionica, trošak javnobilježničkih usluga, možebitni troškovi izrade revizorskih izvješća, troškovi oglašavanja, troškovi sazivanja i održavanja osnivačke skupštine i troškovi povezani s upisom š.d.d.-a u Sudski registar, te troškovi odvjetničkih usluga.

Osnivačka skupština bit će sazvana putem dnevnih novina koje se distribuiraju na cijelom području RH, te putem službene web stranice kluba, barem 15 dana prije njenog održavanja.

Obveza upisnika prestaje 31. ožujka 2012. godine.

U Zadru, 02. ožujka 2012. godine 

 

NK „Zadar" Zadar

zastupan po punomoćnicima iz

OD KORLJAN & PARTNERI d.o.o. Zadar

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno