Manja sredstva za ceste zbog neishodovane dokumentacije

Slika korisnika admin
Zvonko KUCELIN
Župan Stipe Zrilić

Županijska je skupština na 12. sjednici, održanoj prošlog petka, prihvatila drugi ovogodišnji rebalans županijskog proračuna za 2010. godinu, koji je umanjen za 15,3 milijuna kuna i sada iznosi 169,2 milijuna kuna.

Kako je tom prilikom naglasio župan Stipe Zrilić, nije riječ o manjku novca u županijskoj blagajni nego o raspodjeli sredstava. Primjerice, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika umanjene su sa 50.000 kuna na 20.000 kuna, jer su ostvarene uštede, sredstva za zakupninu zemljišta umanjena su sa 700.000 na samo 100.000 kuna, jer nije ishodovana potrebna dokumentacija, a sredstva za nabavu računala i računalne opreme srezana su za 50% posto (sa 30.000 na 15.000 kuna).

Stavka proračuna koja se najviše umanjila obuhvaća sredstva za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, koja su s dosadašnjih 7.040.000 kuna "pala" na 4.100.000 kuna. Kao razlog navodi se neishodovanje potrebne dokumentacije, koju su bile dužne ishodovati jedinice lokalne samouprave. Rashodi se mijenjaju i na nagradama.

Naime, planirani iznos od 5.000 kuna umanjen je na 3.000 kuna zato što je u ovoj godini samo jedan djelatnik ostvario pravo na isplatu jubilarne nagrade, a uvidom u kadrovsku evidenciju vidljivo je da do kraja 2010. godine neće biti potrebe za uvaćenjem ove stavke. Iznos planiran za dnevnice za službeni put također je umanjen i to sa 35.000 kuna na 20.000, jednako kao i naknade za smještaj na službenom putu u zemlji. Za seminare, savjetovanja i simpozije iznos je umanjen sa 50.000 na 30.000 kuna, no naknada za prijevoz s posla i na posao uvećana je za 10.000 kuna pa sada po rebalansu iznosi 80.000 kuna. Proračunska stavka koja se odnosi na darove uvećana je sa 2.000 na 5.000 kuna. Rebalansom su umanjena sredstva za doprinose za zapošljavanje (prije 33.000, a nakon rebalansa 25.000 kuna) i zdravstveno osiguranje (prije 250.000, sada 200.000 kuna). Geodetsko katastarske usluge također su jedna od najviše srezanih stavki, a iznos je umanjen sa 200.000 na čak 50.000 kuna. Što se tiče otpremnina, planirana sredstva od 20.000 kuna neće uopće biti realizirana u ovoj godini. Spomenimo da su rebalansom obuhvaćene i kamate na primljene zajmove domaćih banaka. Budući da nije došlo do znatnog povećanja tečaja eura, a sukladno tome i do povećanja izdataka za otplatu kamata, što je rezultiralo uštedom, proporcionalno se umanjuje i iznos planiranih sredstava sa 700.000 na 300.000 kuna.

Reagiranje: NAVEDENA SMANJENJA ODNOSE SE NA PRORAČUN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

3.12.2010.

Poštovani,

temeljem članka 40. Zakona o medijima Narodne novine, broj 59/04, a zbog objektivnog i istinitog izvješćivanja javnosti molimo vas da objavite ispravke netočnih informacija iznesenih u tekstu, pod naslovom "Krivo neishodovanje dokumentacije", novinarke Valentine Pletikosić, na stranici 10., objavljenog u četvrtak, 2. prosinca 2010. godine u Zadarskom listu.

Vaša novinarka iznosi netočne informacije te Vam želim skrenuti pažnju na dio teksta u kojem navodi sljedeće:

"Rebalansom županijskog proračuna za 2,9 milijuna kuna srezana sredstva za lokalne i županijske ceste - Krivo je neishodovanje dozvola - Ova stavka je s dosadašnjih 7.040.000 kuna umanjena na 4.100.000 kuna. Kao razlog navodi se neishodovanje potrebne dokumentacije, koju su bile dužne ishodovati jedinice lokalne samouprave.",

kao i ostatak teksta članka koji počinje rečenicom:

"Primjerice, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika umanjene su sa 50.000 kuna na 20.000 kuna ......." nastavljajući svoje navode do kraja ovog novinskog članka.

Svi navodi su krivo preneseni i netočni, budući da se odnose isključivo na rad i financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste, a ne odnose se na proračun Zadarske županije ili u ovom slučaju donošenje rebalansa proračuna Zadarske županije.

 Moramo istaknuti da je prva točka dnevnog reda 12. sjednice Skupštine Zadarske županije pod rednim brojem 1.1. Nacrt prijedloga drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2010. godinu s prijedlogom drugih izmjena i dopuna projekcija za 2011. i 2012. godinu, i 1.2. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2010. godinu zajednički predstavljena Županijskoj skupštini temeljem odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08.) a sukladno članku 36. stavak 3. kojim se određuje da predstavničko tijelo (Skupština Zadarske županije) daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika (Županijske uprave za ceste) zajedno s donošenjem proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 41. stavak 1. Zakona o medijima, Narodne novine, broj 59/04., molimo Vas da objavite ovo reagiranje i ispravak netočnih informacija bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu Vaših novina.

S poštovanjem,

Stručna savjetnica

Renata Kapitanović, prof.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno