Pravila nagradne igre Zadarskog lista

Slika korisnika admin
Autor: 

Na temelju  Zakona o igrama na sreću (NN 87/09)i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), RTD d.o.o. Zadar, Grgura Mrganića 6, OIB: 70786957047, zastupan po članovima uprave Damiru Maričiću i Nevenu Klarinu, donosi dana 17.svibnja 2013. godine sljedeća

PRAVILA

NAGRADNE IGRE PODUZEĆA RTD d. o. o., Zadar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Po ovim Pravilima "RTD"d. o. o. (u daljenjm tekstu: priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom ČITAJ ZADARSKI LIST I OSVOJI 25.000 kn U SPARU I INTERSPARU! (u daljnjem tekstu: nagradna igra).

Članak 2.

Nagradna igra se priređuje u svrhu promidžbe vlastitih izdanja "Zadarskog lista", u cilju uspješnije promocije i jačanja komunikacije s čitateljima i nagrađivanja povjerenja čitatelja, a posredno i motiviranja čitatelja za masovnije korištenje informacija.

Članak 3.

Za nagradnu igru utvrđuje se fond od 3 nagrade:

1. nagrada: Poklon bonovi u iznosu 20.000,00 kn za kupnju u Spar i Interspar trgovinama.

2. nagrada: Poklon bonovi u iznosu  3.000,00 kn za kupnju u Spar i Interspar trgovinama.

3. nagrada: Poklon bonovi u iznosu  2.000,00 kn za kupnju u Spar i Interspar trgovinama.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda utvrđuje se u iznosu od 25.000,00 kuna po tržišnim cijenama.

Članak 4.

Sva su potraživanja za nagrade podložna provjeri.

Članak 5.

Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim Pravilima.

Članak 6.

Dobitnici pristaju da Priređivač objavi njihova imena i/ili fotografije i da ih koristi u promidžbene svrhe.

Članak 7.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi čitatelji "Zadarskog lista". U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati, a niti ostvarivati pravo na nagradu osobe koje s poduzećem RTD d. o. o. imaju sklopljen Ugovor o radu, Ugovor o djelu ili Ugovor o autorskom radu, kao ni članovi njihovih obiteljskih domaćinstava, prodavači dnevnika "Zadarski list" te članovi Komisije, javni bilježnik utvrđeni u članku 12. ovih Pravila i gost pri izvlačenju.

Pravne osobe, i to trgovačka društva, obrti, ustanove, institucije i organi uprave ne mogu sudjelovati, a niti ostvarivati pravo na nagradu u nagradnoj igri.

II. TIJEK NAGRADNE IGRE

Članak 8.

Nagradna igra se priređuje u vremenskom razdoblju od 4. do 11. lipnja 2013. godine, i to:

PRVI KUPON 4. lipnja

POSLJEDNJI KUPON   11. lipnja

IZVLAČENJE   19. lipnja       

Članak 9.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri ima svaki čitatelj dnevnika "Zadarski list" koji sakupi i priređivaču u objavljenom roku za dostavu, dostavi komplet kupona s traženim podacima, i to: ime i prezime, datum rođenja, telefon i točna adresa sudionika. Komplet kupona s traženim podacima treba dostaviti u zatvorenoj običnoj maloj omotnici plave ili bijele boje (tipiziranom pismu vel. 12 x 18 cm ±-2 mm) bez navođenja na istoj osobnih podataka ili drugih oznaka koje bi ukazivale na identitet čitatelja.

Prikupljene kupone uložene u omotnicu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu priredivača RTD d. o. o., Zadar,Grgura Mrganića 6 s naznakom ZA NAGRADNU IGRU s rokom prispjeća zaključno 1 (jedan) dan prije roka utvrđenog kao dan izvlačenja.

Broj omotnica pojedinog sudionika nagradne igre nije ograničen.

Članak 10.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je sakupiti ukupno 7 kupona nagradne igre od kojih najviše 1 može biti zamijenjen dopunskim kuponom (X). Kuponi će se objavljivati u dnevniku "Zadarski list" u vremenskom razdoblju utvrđenom u članku 8., a dopunski kuponi objavit će se posljednji tijekom trajanja nagradne igre (11. lipnja 2013.).

Članak 11.

Izvlačenje i utvrđivanje imena dobitnika obavlja se javno pred Komisijom na način da iz hrpe ukupno prispjelih omotnica, a koje udovoljavaju uvjetima iz članka 9. ovih Pravila, na mjestu izvlačenja po Komisiji zadužena osoba izvlači jednu omotnicu.

Pravo na nagradu ne pripada sudioniku nagradne igre čija omotnica nije oblika i veličine određenim u članku 9. ovih Pravila i koja ne sadrži propisani broj ispravnih kupona te sve tražene podatke iz članka 9.  Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom izvlači se najprije prva nagrada pa tako redom.

Članak 12.

Pravilnost javnog izvlačenja prati i kontrolira rezultat izvlačenja Komisija u sastavu od tri člana i to dva člana i predsjednik imenovanih od priredivača nagradne igre.

Javnom izvlačenju obavezno je nazočan javni bilježnik.

O tijeku izvlačenja javni bilježnik će voditi zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti na pravila nagradne igre, datum i naziv dnevnog tiska u kojem su pravila nagradne igre objavljena, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime, datum rođenja i adresu dobitnika.

Zapisnik potpisuje predsjednik Komisije i javni bilježnik.

Članak 13.

Priređivač će objaviti imena dobitnika u nagradnoj igri nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitaka, u dnevniku Zadarski list najkasnije tri dana nakon izvlačenja. U izvješću o izvlačenju priređivač će navesti vrijeme i mjesto preuzimanja nagrada i rok, koji ne može biti duži od 30 dana od objavljivanja izvješća.

Priređivač je dužan dobitnike nagrada koji u roku iz stavka 1. ovog članka nisu podigli nagrade, pismenim putem obavijestiti o dobitku i odrediti im rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 14.

U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu ista će od strane priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog biIježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Ukoliko su dobitnici nagrade temeljem ovih Pravila malodobne osobe, priređivač je ovlašten, a nakon prezentiranja isprava iz kojih će biti razvidan rodbinski odnos, nagradu uručiti osobama koje su temeljem Zakona ili odluke državnog tijela dužne starati se o njima.

U slučaju da su prilikom predaje kupona za sudionike igre navedeni podaci dviju ili više osoba prilikom predaje kupona, nagrada će se uručiti onoj osobi za koju se pismeno izjasne sve navedene osobe.

Priređivač nije ovlašten temeljem izjave dobitnika bilo koju nagradu uručiti ili na istoj izvršiti prijenos prava ustupom u korist treće osobe.

Članak 15.

Završno izvlačenje nagradne igre  ČITAJ ZADARSKI LIST I OSVOJI 25.000 kn u SPARU I INTERSPARU! održat će se u Zadru, 19.lipnja 2013. godine., u trgovini Spar Zadar,Polačišće 4.

 

Članak 16.

Dobitnici nagrada se neće teretiti nikakvim davanjima.

Dobitnici nagrada ne mogu prilikom dodjele nagrade zatražiti umjesto nagrade isplatu novčane protuvrijednosti.

Ill. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju možebitnog spora utvrđuje se nadležnost Stvarno nadležnog Općinskog suda u Zadru.

Članak 18.

Priređivač se obvezuje ova Pravila objaviti u dnevniku "Zadarski list" prije početka nagradne igre.

Priređivač se obvezuje rezultat nagradne igre (dobitnike) objaviti u roku od 3 dana nakon izvlačenja dobitnika nagradne igre

Članak 19.

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom početka nagradne igre.

U Zadru, 17. svibnja 2013.

RTD d.o.o

Članovi uprave:

Damir Maričić

Neven Klarin 

Voditeljica marketinga:

Tajana Jusup

Na Pravila izdana suglasnost Ministarstva financija, KLASA: UP/I-480-02/13-01/489, UR.BROJ: 513-07-21-07/13-2, Zagreb, 29. svibnja 2013. godine

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno