Grad Zadar nenamjenski potrošio 51 milijun kuna

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA
Novac za gradnju POS-ovih stanova preusmjeren je u podmirivanje proračunskih izdataka

Za poslovanje u 2010. godini Državni ured za reviziju dao je Gradu Zadru i Zadarskoj županiji uvjetno mišljenje.

Državna revizija je utvrdila kako je u 2010. godini Grad Zadar mimo propisane namjene potrošio preko 51 milijun kuna, od čega 44,8 milijun kuna prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo  i koji su trebali biti uloženi u rješavanje stambenog pitanja socijalno ugroženih osoba, odnosno u  izgradnju takozvanih socijalnih i POS-ovih stanova, te 6,8 milijuna kuna za financiranje javnih potreba osnovnog školstva i redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe. Umjesto za navedene svrhe, ova su sredstva utrošena za pokrivanje tekućih proračunskih  potreba.

Zamjerka kreditu za Višnjik

Državna revizija je utvrdila i kako su koncem 2010. dospjela potraživanja iznosila 146.2 milijuna kn, od čega su potraživanja za komunalnu naknadu, zakupnine za poslovne prostore, gradske poreze i zatezne kamate iznosila  125.3 milijuna kuna ili 85,7%. U nalazu se napominje i kako za čak 41.1 milijun kuna Grad Zadar nije, osim slanja opomena, poduzimao druge mjere naplate.

-Boljom naplatom prihoda moglo se postići ostvarivanje više programa i ciljeva iz samoupravnog djelokruga, odnosno financirati više javnih potreba, navodi se u mišljenju Države revizije koja je, kao i ranijih godina, Gradu zamjerila što u proračunima nije planirao sredstva iz kojih bi isplatio glavnicu za izdane obveznice za potrebe izgradnje ŠC Višnjik u iznosu od oko 139.3 milijuna, već  se u 2011. za potrebe otplate glavnice kreditno zadužio za 138.7 milijuna kuna.

Utvrđujući kako je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju koncem 2010. iznosio preko 83.1 milijun kuna, a dospjele obveze 86.7 milijuna kuna Državna revizija Gradu Zadru je predložila  „izraditi program mjera za pokriće manjka te voditi računa o preuzimanju novih obveza, kako bi se proračunska sredstva u narednim fiskalnim razdobljima ravnomjerno koristila za zadovoljavanje svih javnih potreba iz nadležnosti Grada".

Državna reviziji Županiji zamjera nepoduzimanja mjera prisilne naplate potraživanja za županijske poreze, te način nabave presadnica voća za što je županija izdvojila oko 578.000 milijuna kuna ili četvrtinu od ukupne vrijednosti presadnica koja iznosi 2.383.378 kuna, kao i način nabave električne energije u vrijednosti od oko 140.000 kuna ocjenjujući kako u ova dva slučaja  nije postupljeno u skladu sa Zakonom  o javnoj nabavi.

Sporne „županijske" presadnice

-Nabava presadnica povrća u vrijednosti 2.383.378 kuna i nabava utrošene električne energije u vrijednosti 139.911 kuna nije obavljena u skladu s propisima o javnoj nabavi. Županija je u travnju 2010. s pravnom osobom koja se bavi proizvodnjom presadnica povrća zaključila ugovor o sufinanciranju proizvodnje 1.031.160 komada presadnica za potrebe poljoprivrednika s područja županije.  Županija je na temelju izvješća o preuzetim količinama presadnica pravnoj osobi doznačila svoj udjel u iznosu 578.474,00 kn. Postupak nabave nije proveden, stoji među ostalim u nalazu Državne revizije u kojem se navodi kako ovo nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi prema kojem su „naručitelji prilikom provođenja postupaka javne nabave obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što je načelo tržišnog natjecanja, načelo učinkovitosti, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti".

U odgovoru Županije Državnoj reviziji navedeno je kako je ugovor s proizvođačem presadnica sklopljen iz razloga što „na području županije osim te pravne osobe ne postoji rasadnik tolikog kapaciteta koji u tako kratkom vremenu može isporučiti toliko veliku količinu presadnica".

-Kako se radi o sufinanciranju poljoprivrednika koji su tim modelom sufinanciranja i kvalitetom isporučenog materijala bili zadovoljni prethodnih godina nabava presadnica obavljena je po istom modelu i u 2010., zaključuje se u odgovoru.

U nalazu Državne revizije stoji i kako su potraživanja za županijske poreze iznosila  12.4 milijuna kuna, za  naknade za uporabu pomorskog dobra u 1.9 milijuna, a za koncesije na pomorskom dobru 270.529 kuna pri čemu prema dužnicima za uporabu pomorskog dobra, osim opomena odnosno obavijesti o dospjelom dugu i kamatama, druge mjere naplate nisu poduzimane  za razliku do slučajeva potraživanja po osnovi koncesije na pomorskom dobru gdje su na naplatu poslane zadužnice u ukupnom  iznosu od oko 135.000 kn, od  čega je naplaćeno nešto više od 119.000 kuna.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno