Gradnja mrtvačnica u Ražancu i Rtini

Slika korisnika admin
Branko BOŽIĆ
Znatna financijska sredstva uložit će se i u održavanje plaža i dužobalnog pojasa općine Ražanac

Na održavanje postojeće te gradnju nove komunalne infrastrukture u Ražancu i sedam mjesta koja administrativno pripadaju Općini Ražanac, Općina je u Proračunu za 2012. godinu osigurala 5,5 milijuna kuna. To je gotovo pola od 13 milijuna kuna, na koliko je planiran ovogodišnji ražanački proračun.

Od komunalne naknade, legalizacije bespravno sagrađenih objekata, katastarske izmjere i odvoza smeća planira se prikupiti oko 5 milijuna kuna, od prodaje prirodnih bogatstava 1,5 milijuna kuna, od kapitalne pomoći Županije i određenih ministarstava RH 1,3 milijuna kuna i tako redom.

Kada su posrijedi ulaganja onda treba istaknuti da će se najviše, konkretno 2,3 milijuna kuna usmjeriti u projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju novih školskih zgrada, dječjeg vrtića i sportskih dvorana u Ražancu i Radovinu. Nadalje, za gradnju i održavanje javnih i uređenje poljskih putova usmjerit će se 1.550.000 kuna, a za javnu rasvjetu i opskrbu električnom energijom 500.000 kuna.

Za izgradnju mrtvačnice i kapelice na groblju u Ražancu, mrtvačnice u Rtini te proširenje groblja u Ljupču, Krnezi, Radovinu i uređenje groblja u Jovićima transferirat će se daljnjih 550.000 kuna, a za izvlaštenje zemljišta u Gospodarskoj zoni "Vukovac" i za izradu projektno-tehničke dokumentacije zone osigurano je 300.000 kuna.

Na dopunu Prostornog plana Općine Ražanac te izradu UPU-a uređenja Ražanca, Rtine i Ljupča usmjerit će se 100.000 kuna. Za subvencije poljoprivrednicima, maslinarima i vinogradarima odvojit će se ukupno 205.000 kuna. Budući da općina Ražanac svoj razvoj uglavnom temelji na turizmu, koji iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, znatna financijska sredstva uložit će se i u održavanje plaža i dužobalnog pojasa počevši od Jovića pa preko Ražanca i Rtine do Paškog mosta te od ostataka starog povijesnog grada "Ljuba" pa preko Ljupča i Ljubačkih Stanova do Krneze.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno