Za koncesije na pomorskom dobru 2,4 milijuna kuna

Slika korisnika admin
kolegij župana2
Vedran SITNICA
Na kolegiju utvrđeno da je županija prošle godine sve pravilno obavljala

U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Zadarske županije za 2008. godinu, o kojoj je izvješće, ovih dana dostavljeno Skupštini Zadarske županije. Nalazom, o kojemu se rasporavljalo na nedavnom kolegiju župana, utvrđeno je da je Zadarska županija tijekom prošle godine obavljala planirane poslove i zadatke koristeći proračunska sredstva za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Skupštine i Poglavarstva.

Sustav unutarnjih financijskih kontrola, računovodstveno poslovanje te prihodi i primici, poglavlja su obuhvaćena spomenutim nalazom, u kojemu stoji kako je Zadarska županija tijekom 2007. godine započela s uspostavom sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Financijsko upravljanje i kontrola

Istovremeno, Hrvatska je prihvatila Strategiju neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC), koja je početkom 2008. godine proslijeđena jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije. Osoba zadužena za nepravilnosti imenovana je u lipnju 2008. godine, a plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola donesen je u listopadu iste godine. Odlukom župana tada je imenovana radna skupina za financijsko upravljanje i kontrole. Unutarnja revizija ustrojena je kao Odsjek za unutarnju reviziju u okviru Ureda župana. Poslove unutarnje revizije obavlja jedan revizor, a tijekom prošle godine obavljeno je osam revizija uz provođenje preporuka danih u izvješćima o obavljenoj unutarnjoj reviziji. Shodno tome, Državni ured za reviziju predlaže daljnje razvijanje sustava unutarnjih financijskih kontrola u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te donesenim planom uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Isto tako, Državni ured za reviziju predlaže ustrojavanje unutarnje revizije kao neovisne jedinice na najvišoj organizacijskoj razini u skladu s odredbama spomenutog Zakona.

Što se tiče računovodstvenog poslovanja, u nalazu stoji kako u poslovnim knjigama nije evidentirana vrijednost dijela nekretnina ukupne površine 1.343,59 četvornih metara, dobivenih odlukom komisije Vlade RH iz srpnja 1996. godine, vrijednost nekretnine površine 268,92 metara četvornih dobivene od zdravstvene ustanove na temelju ugovora o prijenosu prava vlasništva iz svibnja 2007. godine te vrijednost brodice čistača mora, koja je odlukom Vlade RH iz lipnja 2007. godine bez naknade dana u vlasništvo Zadarskoj županiji i Ličko-senjskoj županiji.

Poslovne knjige

Navedeno nije u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, kojima je propisano kako je proračun u svom knjigovodstvu obvezan osigurati podatke o stanju imovine. Stoga Državni ured za reviziju nalaže Županiji da u poslovnim knjigama evidentira vrijednost nekretnina i brodice čistača u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.

Vezano za prihode i primitke, koji su planirani u iznosu od 184,6 milijuna kuna, u nalazu stoji kako je ostvareno 175,7 milijuna kuna, što je za 8,8 milijuna kuna, odnosno 4,8 posto manje od planiranog. Prihodi su ostvareni u okviru planiranih iznosa, osim županijskih poreza, tekućih pomoći, prihoda od financijske imovine te primitaka od financijske imovine, koji su ostvareni u iznosu 21,5 milijuna kuna, što je za 1,1 mlijun kuna, odnosno 5,7 posto iznad plana.

Prema nalazu krajem 2008. godine potraživanja Zadarske županije iznosila su 8,4 milijuna kuna. U odnosu na stanje krajem 2007., potraživanja su manja za 769 tisuća kuna, odnosno 8,4 posto. Vrijednosno najznačajnija potraživanja odnose se na potraživanja za županijske poreze u iznosu od 5,7 milijuna kuna te naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu 2,4 milijuna kuna što čini 97,7 posto ukupnih potraživanja. Nadležna porezna uprava, koja obavlja poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, dostavlja mjesečna izvješća o utvrđenim i naplaćenim županijskim porezima. Županija nema saznanja koje je mjere Porezna uprava poduzimala u cilju naplate ovih prihoda. Radi naplate drugih proračunskih prihoda Županija prati starost potraživanja i dužnicima upućuje opomene. Tijekom prošle godine upućivane su dužnicima opomene na ime naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknada za upotrebu pomorskog dobra te lovozakupnina.

Tri sidrišta

Shodno tome i poslovnim bankama upućeni su zahtjevi za aktiviranje triju bjanko zadužnica radi prisilne naplate potraživanja na ime naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 40.758 kuna. Stoga, pozornost treba posvetiti dospjelosti potraživanja kako bi se izbjegla zastara.

Zadarska županija tijekom prošle godine ostvarila je 2,4 milijuna prihoda od naknada za koncesija na pomorskom dobru. Također, zaključeno je deset ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, od čega devet u svrhu gospodarskog korištenja istog te jedan ugovor u svrhu posebne uporebe. Koncesije za sidrišta dane su na pet godina, za jednu plažu, korištenje terase ugostiteljskog objekta te uzgoj tune na 10 godina, za uzgoj bijele morske ribe za 17 godina i 7 mjeseci, a za dvije plaže te polaganje i korištenje cijevi za usisavanje mora za potrebe mrjestilišta za 20 godina. Tijekom 2008. godine u koncesiju je dano pomorsko dobro ukupne površine 13.900 četvornih metara za tri sidrišta u lukama nautičkog turizma, i to na otocima Olibu i Ižu. Vezano uz dodjelu koncesija na pomorskom dobru, Županija navodi da je za određivanje početne cijene koncesijske naknade Županijsko poglavarstvo donijelo zaključak na temelju kojeg davatelj koncesije može izmijeniti početni iznos naknade za koncesije koje se daju u svrhu gospodarskog korištenja sidrišta na način da početni iznos stalnog dijela naknade iznosi 1 kunu po metru četvornom, a promjenjivi dio pet posto ostvarenog godišnjeg prihoda sidrišta. S takvim zaključkom složio se i Državni ured za reviziju, nalažući da se radi transparentnosti postupka dodijele koncesije u pisanom obliku utvrde razlozi koji u iznimnim slučajevima opravdavaju izmjene početnih iznosa stalnog dijela naknade za koncesije.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno