Moraju dvaput platiti isti dug jer nisu na vrijeme donijeli uplatnice

Slika korisnika admin
Marin GOSPIĆ
Nova presuda dodatno će opteretiti već blokirani proračun Galovca

Na Trgovačkom sudu u Zadru u srijedu je donesena presuda koja će dodatno opteretiti već blokirani račun Općine Galovac. I u ovom slučaju radi se o starom dugu koji datira još iz 2007. godine, a iznosi 255.939,71 kuna uvećanih za zateznu kamatu i sudske troškove.

Riječ je o vrlo neobičnoj, apsurdnoj zapravo, presudi iz koje proizlazi da Općina Galovac mora platiti dug Consulting projectu iako je taj dug već ranije podmiren i za to postoje nedvojbeni dokazi, pa čak i elaborat sudskog vještaka. Laički rečeno, Općina Galovac zakasnila je sudu dostaviti dokaze o uplati duga prije pravomoćnosti presude, odnosno ovršnog rješenja Općinskog suda u Zadru još 2008. godine. Trgovački sud sada, dakle, prednost daje ranije donesenoj pravomoćnoj presudi, iako su ovlaštene osobe donijele dokaze da je dug podmiren, te Općini Galovac rješenjem nalaže da taj iznos još jednom uplati na račun Consultingu.

Dug već plaćen

Ovo rješenje Trgovačkog suda u Zadru od 9. prosinca zapravo se odnosilo na odbijanje tužbe Općine Galovac za proglašenje ovršnog rješenja Consultinga na iznos od oko 255 tisuća kuna. Prethodno, sve od 2008. godine Općina Galovac i Consulting vodili su za isti dug spor na Općinskom sudu, a žalbe i rješenja višeg suda ostavile su prostor da se sudski sporovi vode osam godina.

U konkretnom slučaju kojim se pravo na još jednu naplatu već plaćenog duga daje tvrtki Consulting, naveden je cijeli slijed radnji u ranijim sporovima, a u zaključku se kao ključni element navodi da je ovlaštena osoba iz Općine, u konkretnom slučaju bivši načelnik Slavko Šare, dokaz o uplati trebao donijeti prije pravomoćnosti jer naš zakon jednostavno ne priznaje u ovakvim slučajevima konkretne dokaze ako su oni predočeni nakon što je donesena pravomoćna presuda. Isti taj zakon daje pravo strankama u postupku žalbu, no iz konkretnog slučaja proizlazi da je Općina Galovac time samo izgubila, budući da nije promijenjena prvotna odluka, već su se samo u međuvremenu nagomilali sudski troškovi i kamate.

- Temeljem provedenog postupka ovaj Sud nije utvrdio da su se dogodile bilo kakve promjene u vezi plaćanja duga nakon pravomoćnosti presude Općinskog suda u Zadru posl. P-2294/08. Dakle, u konkretnom sporu tužitelj je trebao dokazati da je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala nakon pravomoćnosti presude Općinskog suda u Zadru, posl. br. P-2294/08, a s obzirom da to nije učinio, iako je sukladno odredbi čl. 219. st. 1. u svezi čl. 7. imao obavezu dokazivanja, Sud je u cijelosti odbio njegov tužbeni zahtjev, navedeno je u zaključku presude u kojoj se prethodno navodi da je Općina Galovac 30. travnja 2014. Općinskom sudu u Zadru podnijela tužbu protiv Consulting projecta radi proglašenja ovrhe nedopuštenom jer je dug već plaćen te da je na podnošenje te tužbe upućena rješenjem Općinskog suda u Zadru od 23. rujna 2013. U žalbi je navedeno kako je nakon prvotne presude došlo do promjene vlasti u Općini Galovac te da je novi načelnik pronašao dokumentaciju iz koje proizlazi da su tražbine Consulting projecta d.o.o. plaćene. Slijedom toga podnesen je i prijedlog za ponavljanje parničnog postupka koji je također odbijen.

Prenijeli tražbine

Općina Galovac u tužbi je pojasnila da je s Consultingom postojao poslovni odnos temeljem dva projekta koja je Consulting za Općinu radio i to "Projekt ukupnog razvoja Općine Galovac" temeljem Ugovora od 20. siječnja 2006. te "Projekt sanacije odlagališta otpada Sekinka i Rapišti" temeljem Ugovora broj 21, 22, 23 i 24, svi od 20. rujna 2007. godine. Navedeno je i kako osim navedenih ugovora drugi nisu postojali, ali da je Consulting raznim ugovorima o cesiji prenio svoja potraživanja na treće osobe zbog čega da je njegov status vjerovnika prema Općini prestao, a da su te tražbine potom podmirene tim trećim osobama.

- U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u dokumentaciju priloženu u spisu, pribavio je i izvršio uvid u spis Općinskog suda u Zadru, provedeno je knjigovodstveno-financijsko vještačenje na okolnosti postojanja tražbine tužitelja iz predmeta Općinskog suda u Zadru kojim se trebalo utvrditi je li ista plaćena tuženiku Consulting project d.o.o. Kalnik od strane tužitelja Općine Galovac, a temeljem Ugovora o cesijama priloženim u spisu, te je sudski vještak Damir Uglešić i usmeno saslušan na ročištu glavne rasprave održane dana 23. listopada 2015. Tužbeni zahtjev nije osnovan jer je predmet spora zahtjev Općine Galovac da se utvrdi nedopuštenost ovrhe Općinskog suda u Zadru, stoji u rješenju Trgovačkog suda gdje se nadalje navodi kako je sud nalaz sudskog vještaka Damira Uglešića u cijelosti prihvatio smatrajući da je vještak "svoje vještvo sačinio savjesno, u skladu sa pravilima znanosti i vještine".

- Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka Damira Uglešića od 14. rujna 2015. proizlazi da iz dokumentacije u spisu, kao i naknadno dobivene od tužitelja, da su stranke bile u poslovnom odnosu temeljem dva projekta koja je tuženik (Consulting project) radio za tužitelja (Općinu Galovac) te da je tuženik svoju tražbinu prema tužitelju u iznosu od 120.000 kuna prenio na društvo Fima Perfectus d.o.o. Varaždin Ugovorom o cesiji radi naplate broj 003/07 od 23. veljače 2007. godine. Pred Trgovačkim sudom u Zadru je vođen ovršni postupak kojim je riješeno da ovršenik (Općina Galovac) duguje ovrhovoditelju Fima Perfectus d.o.o. Varaždin 120.000 kuna. Iz knjigovodstvene kartice poslovnog partnera Općine Galovac, koja se vodila kod ovrhovoditelja Weip Perfectus d.o.o. Varaždin (ranije promijenjen naziv tvrtke Fima Perfectus d.o.o. Varaždin), je razvidno kako je Općina Galovac izmirila svoju obvezu, navedeno je u rješenju Trgovačkog suda gdje pojašnjavaju i kako je vještak utvrdio da su Općina Galovac, koju je zastupao općinski načelnik Slavko Šare, i Consulting Project d.o.o. Kalnik, kojeg je zastupao Mladen Kešer, 20. rujna 2007. sklopili četiri ugovora čija bi ukupna cijena bila 243.887,28 kuna.

Članak 46. Ovršnog zakona

Vještak je utvrdio i kako je u parničnom postupku koji se vodio kod Općinskog suda u Zadru 18. rujna 2009. utvrđen ukupan iznos tražbina koje je Općina Galovac bila dužna platiti Consulting Projectu d.o.o. Kalnik na 255.939,71 kuna no da je iz dokumentacije koja mu je stajala na raspolaganju on utvrdio da je Consulting Project d.o.o. Kalnik ta potraživanja s pet Ugovora o cesiji prenio na treće osobe i to: Velkom d.o.o. Kalnik za iznos od 345.000 kuna i Bioinstitut d.o.o. Čakovec za iznos od 26.059,50 kuna što je ukupno 371.059,50 kuna. Zaključio je kako je Consulting temeljem tih cesija zapravo novim vjerovnicima ustupio više potraživanja od Općine Galovac nego što ih je stvarno imao i to za 115.119,79 kuna, a isto tako i da je temeljem četiri Ugovora o cesiji Općina Galovac društvu Velkom d.o.o. Kalnik (cesionaru) uplatila 238.000 kuna. Consulting se na vještvo žalio, a sud je potom u rješenju naveo kako se sudski vještak Damir Uglešić na prigovorne navode pismeno očitovao podneskom koji je potom predao na ročištu glavne rasprave održane 23. listopada 2015., da je tada i saslušan, te da je po ocjeni suda vještak s uspjehom otklonio sve prigovorne navode tuženika iz podneska od 28. rujna 2015., no sve spomenuto pokosio je članak 46. st. 1. točka 9. Ovršnog zakona kojim je propisano da protiv rješenja o ovrsi ovršenik može izjaviti žalbu ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili uprave nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave.

 

-- Okvir

Nakon pravomoćnosti dokaz nije dokaz?!

Evo kako Trgovački sud pojašnjava što se u ovom slučaju i kako trebalo odraditi:

- Za Sud je nesporno da je tuženik (Consulting project) tražbinu iz pravomoćne presude P-2294/08 cedirao na treće osobe, a kojim osobama je Općina Galovac isplatila (Velkomu d.o.o., Kalnik) iznos 238.000 kuna od ukupno 255.939,71 kuna. Međutim, iz provedenog vještačenja proizlazi da se radi o uplatama koje su bile izvršene u periodu od 15. studenog 2006. do 16. prosinca 2008. Dakle, ne samo prije pravomoćnosti prvostupanjske odluke Općinskog suda u Zadru P-2294/11, već i prije zaključenja raspravljanja u tom predmetu, a koje je bilo zaključeno dana 18. rujna 2009. Činjenicu prijenosa tražbine temeljem više Ugovora o cesiji tuženika na treće osobe kao i plaćanje istih tim trećim osobama, tužitelj je trebao dokazivati u prvostupanjskom postupku pred Općinskim sudom u Zadru posl. br. P-2294/08. To stoga što sami Ugovori o cesijama, kao i poduzeta plaćanja, datiraju još od prije donošenja prvostupanjske presude Općinskog suda u Zadru P-2294/08 koja je objavljena dana 18. rujna 2009., a što Općina Galovac nije učinila zbog svoje pasivnosti iako je imala na raspolaganju svu potrebitu dokumentaciju. Navedeno je utvrđeno u spisu predmeta P-2294/08 u kojem je tužitelj bio pravomoćno odbijen sa svojim prijedlogom za ponavljanje tog pravomoćno okončanog postupka jer nije raspolagao sa potrebitom dokumentacijom, stoji u obrazloženju Trgovačkog suda zašto se Općini Galovac ne priznaju naknadno predočeni dokazi o uplati i samim time nepostojanju duga. Pravomoćna presuda u ovom je slučaju ravna smrtnoj.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno