Komisija usporila natječaj zadarske bolnice težak šest milijuna kuna

Slika korisnika martinazd
Dvoje žalitelja pronašli brojne nezakonitosti u natječajnoj dokumentaciji
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave utvrdila je nezakonitosti na javnom natječaju za nabavu monoplanarnog RTG uređaja za interventne kardiološke zahvate Opće bolnice Zadar
DINO STANIN/PIXSELL
Opća bolnica Zadar nije u cijelosti izradila zakonitu natječajnu dokumentaciju, pa će je morati izmijeniti

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je dokumentaciju o nabavi Opće bolnice Zadar, a koja je zahvaćena nezakonitošću na javnom natječaju za nabavu monoplanarnog RTG uređaja za interventne kardiološke zahvate. Na dokumentaciju za nabavu ovog uređaja, procijenjene vrijednosti šest milijuna kuna, žalilo se čak dvoje zainteresiranih ponuditelja, Siemens Healthcare d.o.o. iz Zagreba i Iceberg International Trading d.o.o., također iz Zagreba.

Poništeni dijelovi dokumentacije

DKOM je u svojem Rješenju naveo kako se poništava dokumentacija o nabavi i to točka 40. u dijelu koji glasi: »ponuditelj krši svoju obvezu ili obveze«, zatim odredba iza točke 47. koja glasi: »Napomena: Dokumentacija je izrađena na temelju Zakona o javnoj nabavi Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama i za sve ostalo što u dokumentaciji nije navedeno, a odnosi se na javnu nabavu, primjenjuju se odredbe navedenog Zakona i Uredbe«, te Troškovnik, stavka 1.12.1: Zaštita donjeg dijela tijela od 0,5 mm Pb i stavka 1.12.2 Gornja prozirna zaštita od 0,5 mm Pb.
Siemens Healthcare i Iceberg International Trading ukazali su na nezakonitost točke 40. dokumentacije o nabavi navodeći da je naručitelj propisao kako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja i za slučaj da ponuditelj krši svoju obvezu ili obveze.


»Opća bolnica Zadar je navela kako je natječajna dokumentacija izrađena i na temelju Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Ova Uredba nije na snazi od srpnja 2017. godine

Siemens Healthcare d.o.o.

- Ovako postavljen zahtjev smatramo protivnim odredbi Zakona u kojoj su izričito navedeni slučajevi za koje se dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude. Također, predmetni zahtjev smatramo paušalnim, neodređenim i općenitim, odnosno da postrožuje zakonske odredbe, pa ostavlja mogućnost zadarskoj bolnici naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude na temelju vlastite subjektivne procjene, odnosno za kršenje obveza ili obveze koje nisu propisane Zakona, ističu ovi žalitelji.
Siemens Healthcare je u žalbi također osporio odredbe dokumentacije o nabavi koje se nalaze iza točke 47., a u kojima je navedeno je da je dokumentacija izrađena i na temelju Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. S obzirom na to da je na dan objave postupka javne nabave na snazi bio Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, a da navedena Uredba nije na snazi od srpnja 2017., žalitelj navedenu odredbu dokumentacije o nabavi smatra nezakonitom. Komisija je u Rješenju ovaj žalbeni navod ocjenila osnovanim.
Iceberg International Trading je osporio i stavku kojom je tražena zaštita donjeg dijela tijela od 0,5 mm Pb, te stavku kojom je tražena gornja prozirna zaštita od 0,5 mm Pb.

Neprecizna formulacija

- Navedene zahtjeve smatramo nezakonitim iz razloga što se traženjem fiksne vrijednosti debljine zaštitnih pregača onemogućuje nuđenje pregača koje imaju debljinu ekvivalenta Pb veću od 0,5 mm. Naručitelj je u Tehničkoj specifikaciji ispred vrijednosti trebao staviti riječ »najmanje« ili »minimalno«, navodi ovaj žalitelj.
Komisija je istaknula kako se sukladno Zakonu predmet nabave mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.


10.000 kuna ukupno Bolnica će isplatiti žaliteljima Siemens Healthcareu i Iceberg International Tradingu za nadoknadu žalbenih troškova


- Iako naručitelj u odgovoru na žalbu navodi da je tražio zaštitu počevši od 0,5 mm Pb, što je po mišljenju Opće bolnice minimum zaštite, naručiteljev zahtjev »od 0,5 mm Pb« u Tehničkoj specifikaciji može se protumačiti na način da ponuditelji trebaju ponuditi predmetnu zaštitu u fiksnoj vrijednosti (isključivo 0,5 mm Pb), kako to tvrdi Iceberg International Trading, pa smo slijedom toga žalbeni navodi ocijenili osnovanim, navode u DKOM-u koji je odbio nekoliko ostalih primjedbi žalitelja, pa tako nisu utvrdili ni postojanje osobito bitne povrede postupka javne nabave.
Komisija je također prihvatila zahtjeve oba žalitelja za nadoknadom opravdanih troškova koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku, s obzirom da Zakon propisuje da je stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna protivnoj stranci nadoknaditi te troškove. Siemens Healthcareu i Iceberg International Tradingu je tako pripalo po pet tisuća kuna.
Protiv ovoga Rješenja Komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno