PRAVOMOĆNO - Zadarskom "Frankeru" banka isplatila još 25 tisuća preplaćenih kuna

Slika korisnika valentinam
ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU PRESUDIO
Ova banka povrijedila je interes potrošača - korisnika kredita jer je nepošteno koristila ugovorenu kamatnu stopu, promjenjivu, na način da je jednostrano odlučila bez pregovaranja, te da je takvo što ništetno sukladno presudi VTS-a Zagreb, stoji između ostalog u presudi suda u Zadru
Arhiva ZL
Denis Smajo, predsjednik Udruge Franak

Još jedan Zadranin - korisnik kredita u švicarskim francima, uspio se na sudu izboriti s bankom za preplaćene kamate i to nakon konverzije. Pravomoćnu presudu, drugu takvu u svega mjesec i pol  dana, donio je Županijski sud u Zadru odbivši žalbu banke kao neosnovanu.

- Sud je odlučio da konverzijom dužnik nije izgubio pravni interes za  tužbu za preplaćene kamate! Dakle, po tome se i za konvertirane kredite  može tužiti za ništetnost ugovora/ugovornih odredbi!, napisao je Denis  Smajo, predsjednik Udruge Franak na svom facebook profilu ističući kako je najvažniji citat iz presude onaj gdje stoji kako Zakonom (konverzijom) nije bilo predviđeno niti naloženo saniranje nepoštenih odredbi u  pogledu načina i razloga promjene kamatnih stopa u ugovorima o kreditu, niti da je u postupku konverzije, odnosno u dodatku ugovoru to  izričito ugovoreno, ali i da, s obzirom da se radi o ništetnoj odredbi, čak i  da jest takvo što bilo predviđeno, sukladno odredbi članka 326. st. 1.  ZOO takva odredba ugovora ne bi mogla postati valjana.

- Dužniku je već isplaćeno gotovo 25.000 kuna na osnovu tužbe te su  mu, naravno, isplaćeni i sudski troškovi u visini od oko 13.000 kuna, a  ima pravo i na zatezne kamate. Sad imamo najmanje dvije ovakve pravomoćne presude u Zadru. Bravo Zadar!, napisao je Smajo koji se na čelu  Udruge Franak godinama već bori protiv banaka zastupajući interese  članova Udruge i stav kako su krediti u "švicarcima" ništetni. 

U presudi stoji kako je prvostupanjski donio presudu sukladno zakonu pa da je istu presudu drugostupanjski i potvrdio u cijelosti. 

- Prvostupanjski sud odluku temelji na utvrđenjima da je predmet  spora zahtjev tužitelja za isplatom novčanog iznosa i zateznih kamata po  osnovi stjecanja bez osnove zbog naplate anuiteta u iznosima većim od  dogovorenih, te da nije sporno da je banka isplatila korisniku kredita iznos od cca. 146 tisuća CHF u kunskoj protuvrijednosti, s rokom otplate  na 360 mjeseci i to po promjenjivoj kamatnoj stopi, s tim da ona ne  može biti veća od važeće stope propisane odlukom banke o kreditiranju  građana za stambene kredite, te da banka neosnovano prigovara zastari  potraživanja jer je podnošenjem kolektivne tužbe Trgovačkom sudu u  Zagrebu tijek zastare prekinut, te da  nakon pravomoćnog okončanja tog  spora, donošenjem presude Visokog trgovačkog suda iz lipnja 2014. rok  počinje teći iznova, stoji u presudi, a sukladno zakonu taj rok je pet godina. Nadalje, navodi se i činjenica da je ova banka povrijedila interes  potrošača - korisnika kredita jer je nepošteno koristila ugovorenu kamatnu stopu, promjenjivu, na način da je jednostrano odlučila bez pregovaranja, te da je takvo što ništetno sukladno presudi VTS-a Zagreb. Također, navedeno je i kako se na tu presudu mogu pozvati ostali potrošači  koji osobno pokrenu, radi naknade štete koja je uzrokovana postupanjem banke, te da iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazi kako je banka tijekom otplate kredita povećavala stopu redovne kamate i mjesečne  anuitete, zbog čega je nastala razlika u visini od cca. 50.000 kuna između  naplaćenih kamata po promjenjivim kamatnim stopama i iznosa koji bi  bio da se kamatna stopa nije mijenjala. Navodi se kako za ovakvu presudu nije važan dodatak ugovoru između banke i ovog Zadranina o konverziji kredita iz CHF u euro  te isplata iznosa od cca. 33.000 kuna, odnosno da je predmet spora potraživanje cjelokupnog iznosa koji je Zadranin preplatio te da ga on ima pravo tražiti, bez obzira na to što je njegov  kredit konverziran.

Na ovu presudu banka ima pravo podnijeti zahtjev za reviziju pred Vrhovnim sudom, no u Udruzi Franak nadaju se kako će i ta presuda ići u  korist "Frankera" te biti vodilja za sve buduće presude koje bi se onda  puno brže i donosile.

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (4 glasova)