Sanacija jaseničkog deponija 12 milijuna kuna

Slika korisnika admin
jasenice_otpad
Smećem zatrpana vrtača

U zgradi Općine Jasenice ovih je dana održana javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za zahvat odlagalište otpada "Dračevac" - Jasenice. Javni uvid u studiju je moguć do 2. lipnja 2008. u općinskim prostorijama tijekom uredovnog vremena. Izrađivač studije je zagrebačka tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.

Boksitna jama
Odlagalište otpada "Dračevac" nalazi se u napuštenoj boksitnoj jami, u neposrednoj blizini državne ceste D54 Maslenica - Zaton Obrovački u k.o. Jasenice. Otpad se odlaže dugi niz godina na gornji plato te povremeno gura u napuštenu boksitnu jamu, dubine dvadesetak metara i površine oko 7.000 četvornih metara. Uz komunalni i proizvodni otpad, u odlagalište se u zadnjih dvadesetak godina odlaže i građevinski i glomazni otpad. U sadašnjem obliku i načinu postupanja s otpadom ne zadovoljava osnovne uvjete za odlaganje otpada te se mora sanirati, privremeno koristiti na sanitarni način i zatvoriti.
- S obzirom da postoji mogućnost kretanja procjednih voda prema rijeci Zrmanji te moru, lokaciju je potrebno sanirati i spriječiti daljnje procjeđivanje vode u okoliš. U planu je sanacija postojećeg odlagališta, privremeno odlaganje otpada na sanitarni način i zatvaranje odlagališta otpada izgradnjom županijskog centra za gospodarenje otpadom, odnosno najkasnije do 2010. godine čime je studija usklađena sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kaže Martin Baričević, načelnik Općine Jasenice dodajući kako je dosad u pripremu studije i dokumentacije uloženo oko 400.000 kuna.
- Ukupna investicijska ulaganja u odabranu varijantu sanacije iznose oko 12 milijuna kuna. Općina Jasenice će u tom iznosu sudjelovati s 20 posto, odnosno 2,4 milijuna kuna, dok će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fond za zaštitu okoliša sudjelovati s 80 posto sredstava, odnosno 9,6 milijuna kuna, pojašnjava Baričević.

Vodonepropusni sloj
Postupak procjene utjecaja na okoliš i izrada studije s tim ciljem obvezni su za takve zahvate u prostoru, a zasnivaju se na zakonu.
- Studija je jedan od dokumenata u postupku planiranja i pripreme sanacije odlagališta i jedan od uvjeta za dobivanje lokacijske dozvole i potom drugih zakonski potrebnih dokumenata i dozvola za legalno djelovanje i zatvaranje, ističe Baričević.
Kvalitetu studije je ocijenila posebna komisija koju je imenovalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
- Studijom su razmatrane tri varijante zahvata. Najprihvatljivijom je ocijenjena varijanta koja predviđa sanaciju i zatvaranje odlagališta, uređenje dijela lokacije za privremeni nastavak odlaganja do otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom te konačno zatvaranje odlagališta. Zahvat je planiran prostorno-planskom dokumentacijom, a financirat će ga Ministarstvo zaštite okoliša, naglašava Baričević.
Oko novog odlagališta otpada gradit će se ograda visine dva metra, servisna cesta i protupožarni pojas, nasip visine 2,5 metara te obodni kanal za skupljanje slivnih oborinskih voda oko cijelog odlagališta. Obodnim kanalima, slivne oborinske vode će se kontrolirano preko taložnika i upojnih bunara ispuštati u okolni teren. Izgrađuje se i sabirni bazen volumena 250 kubičnih metara za skupljanje procjednih voda s odlagališta.
- Nakon privremenog odlaganja otpada na sanitarni način odlagalište će se zatvoriti postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja. Na lokaciji će se idućih 20 godina provoditi monitoring, govori Baričević dodajući kako će prostor oko odlagališta biti zaštitna zona prema okolnom terenu, koja ograničava ulazak neovlaštenih osoba, sprječava "divlje" odlaganje otpada i raznošenje.

"Tvornica" smeća
Zatvaranjem svih odlagališta smeća u Hrvatskoj i osnivanjem županijskih centara za gospodarenje otpadom ulazimo u novu eru odlaganja otpada. Ti će centri, osim odlagališta, imati i reciklažna dvorišta te uređaje za obradu i reciklažu sirovina, uređaje za kompostiranje i spalionice otpada. Odlagalište otpada i pogon za mehaničko-biološku obradu (MBO), odnosno županijski centar za gospodarenje otpadom, bit će na benkovačkom području, kod Biljana Donjih. U gradnju MBO-a bit će uloženo više desetaka milijuna eura. Konačno, umjesto desetaka poluuređenih deponija i stotina divljih, na lokaciji Biljana Donjih trebala bi niknuti nova "tvornica" smeća i nova filozofija njegovog odlaganja.
Unatoč naporima i novcima koji se ulažu u očuvanje okoliša i sanaciju divljih deponija, još uvijek ima ekološki nesavjesnih građana koji odlažu smeće bilo gdje.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno