Zadrani likvidirani po nalogu OZNE

Slika korisnika admin
rusevine_4
Narodni muzej
Teško razoreni Zadar u savezničkom bombardiranju

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FNRJ

Opunomoćstvo uprave državne bezbjednosti za grad Zadar

Br. 505/48.

19. IV. 1948. god.

Z A D A R

 

ODJELJENJU UDB-e ZA OBLAST DALMACIJU

S p l i t

U vezi s Vašom depešom od 9. aprila ove god. u prilogu Vam dostavljamo u dva primjerka spisak lica likvidiranih sudskom presudom ili pak kratkim postupkom od oslobodjenja našega kotara do danas. U spisku dvojica su osudjeni od Okružnog Narodnog suda Zadar. Za isti smo tražili kod Okružnog suda presude, ali ih nismo mogli pronaći. Ostali su likvidirani od OZN-e i Komande Zadarskog vojnog područja. Presude i ostali materijal likvidiranih sa strane Zadarskog vojnog područja, vjerojatno će se nalaziti u Splitu, kao i za ona lica, koja su likvidirana sa strane OZN-e Zadar, materijal će se nalaziti kod Vas.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zamj. Opunomoćenika - poručnik:

Rilje Mijo [v.r.]

 

S P I S A K

lica likvidiranih sudskom presudom, ili pak kratkim postupkom

1. STRMOTA pok. Šime JURE, rodjen 1891. godine u Gorici, kotar Zadar. Po narodnosti je Hrvat-državljanin FNRJ-e. Streljan je mjeseca februara 1947. godine, radi saradnje sa bandom (jatak). Likvidiran je od UDB-e za Dalmaciju.

2. STEVANJA Alekse GRGO, rodjen 1924. godine u Gorici, kotar Zadar. Po narodnosti je Hrvat-državljanin FNRJ-e. Likvidiran je mjeseca februara 1947. godine, zbog suradnje sa bandom (jatak). Likvidiran je od UDB-e za Dalmaciju, kratkim postupkom.

3. LONIĆ Šimin ANTE, rodjen 1920. godine u Bibinjama, kotar Zadar. Po zanimanju zemljoradnik, oženjen i otac dvoje djece. Po narodnosti Hrvat - državljanin FNRJ-e. Za vrijeme njemačke okupacije špijunirao je za Njemce. Kao ustaša na terenu Zemunika je pljačkao. U Zemuniku je ubio jednog partizana. Likvidiran je od Općinskog NOO-a Zemunik 5. novembra 1944. godine.

4. ŽUŽA Gašparov JOSO, rodjen 1902. godine u Podgradini, kotar Zadar. Oženjen je, po zanimanju zemljoradnik, Hrvat, državljanin FNRJ-e. Za vrijeme čitave okupacije bio je kod kuće. Simpatisao je NOP. Oslobodjenjem bio je mobilisan u NOV-u. Demobilisan je koncem 1945. godine. Postao je nezadovoljnik. Mjeseca rujna 1946. god. jedne noći otišao je tražiti neko blago u polje i više se nije povratio. Poslije 14 dana pronađen je u jednom potoku njegov lješ. Ubijen je nožem i metkom u glavu i glava mu je bila odrezana. Tko ga je ubio i zašto je ubijen, nije ustanovljeno.

5. KOLIĆ pok. Josipa KAJTAN, rodjen u Savru. Aktivno je saradjivao sa neprijateljem. Sa Talijanima je održavao zborove i tražio od naroda da kažu gdje su partizani. Kroz čitavo vrijeme do kapitulacije Italije živio je sa Talijanima u Zadru. Po kapitulaciji Italije stavio se u službu Njemaca. 6. decembra 1944. godine odlukom Vojnog suda Komande Zadarskog vojnog područja osudjen je na smrt streljanjem.

6. GRBIĆ Nike KRSTO, rodjen 1918. godine u Ninu, kotar Zadar. Po narodnosti je Hrvat - državljanin FNRJ-e, po zanimanju drvodjelac. Dolaskom okupatora odmah se priključuje njima. Bio je ustaški agent. Aktivno je radio protiv NOP-a. Radi suradnje sa okupatorom decembra 1944. god. likvidiran je od Komande Zadarskog područja.

7. VUČKOVIĆ Marka BLAŽ, rodjen 1919. godine u Poljicima, kotar Zadar, po zanimanju zemljoradnik, Hrvat, državljanin FNRJ-e, oženjen je i ima troje djece. Po kapitulaciji Italije dobrovoljno stupa u NOV, gdje ostaje mjesec dana. Zatim je dezertirao i pridružio se ustašama. U ustašama je bio do konca 1944. godine, kada je zarobljen od partizana. Dok je bio ustaša učestvovao je u mnogim borbama protiv NOVe. Proganjao je i zlostavljao simpatizere NOP-a. Lično je ubio Kojić Petra, pretsjednika seoskog NO-a Poljica. Januara 1945. godine streljan je odlukom Vojnog suda Zadarskog područja.

8. RADOŠ pok. Ante JOSO, rodjen 1892. u Poljicima, kotar Zadar, Hrvat, državljanin FNRJ-e, po zanimanju zemljoradnik, oženjen je, ima jedno dijete. Do 1943. godine nalazio se je u Francuskoj na radu. Čim je došao iz Francuske dobrovoljno je stupio u ustaše. U ustašama je vršio dužnost komandanta ustaške milicije u Zemuniku i Poličniku. U više navrata sa svojim vojnicima obilazio je okolna sela. Hapsio je aktiviste NOP-a i zlostavljao ih je. Streljan je januara 1945. godine odlukom Vojnog suda Komande zadarskog područja.

9. MILAK pok. Bože IVAN, rodjen u Poljicima 1912. godine, Hrvat, državljanin FNRJa, po zanimanju zemljoradnik, oženjen. Do kapitulacije Italije bio je na strani neprijatelja. Družio se je sa ustaškim funkcionerima. Kada je oslobodjeno njegovo selo, pobjegao je na talijanski teritorij. Po kapitulaciji Italije stupio je dobrovoljno u NOV, gdje se nalazio oko 15. dana. Tada je sa oružjem dezertirao i prišao k ustašama. U ustašama je otkrio sav rad NOP-a i otkrio je sve učesnike u njegovom mjestu. Radi toga su mnogi učesnici NOP-a billi pohapšeni. Kao ustaša pljačkao je, održavao zborove i klevetao NOP. Decembra 1944. godine odlukom Vojnog suda Komande zadarskog područja streljan je.

10. PAVIĆ Bene STIPE, rodjen 1903. godine u Kožinama, kotar Zadar, po zanimanju je zemljoradnik. Hrvat, državljanin FNRJ-a, oženjen je i ima četvero djece. Odmah okupacijom aktivno je radio za NOP, kojega je pomagao. U 1944. godini bio je uhapšen od Njemaca i odveden u logor u Zadar. Dok se je nalazio u logoru češće je dolazio kući. Mogao se kretati kuda ga je bila volja. On je lično sa njemačkim vojnicima dolazio u Kožino, i skupa sa njima hapsio odbornika i aktiviste NOP-a. Streljan je decembra 1944. godine odlukom Vojnog suda Zadarskog vojnog područja. (...)

17. LUXARDO pok. Jerolima NIKOLA, star oko 56 godina, oženjen, suvlasnik tvornice „Luxardo" Zadar. Za vrijeme Italije bio je istaknuti fašista. Uplivisao je na fašističku vlast. Bio je počasni talijanski oficir, i učesnik 107. legije. Dao je tvornicu likera Njemcima na raspolaganje. Takodjer je i sa Njemcima saradjivao. Likvidiran je 6. decembra 1944. godine od OZN-e Zadar.

(Više u tiskanom izdanju)

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (1 glasova)