LEGALIZACIJA U Županiji planiraju ubrzati legalizaciju, a u Gradu podnositelji zahtjeva mole za usporavanje jer je ne mogu platiti

Slika korisnika mkvanja
Županiji preostalo rješavanje 11.886 predmeta, a Gradu Zadru 4.903
Zadarska županija je riješila 47.518 predmeta ili oko 80 posto zaprimljenih predmeta. Od 31. kolovoza u ovom upravnom tijelu Županije preostalo je za rješavanje sveukupno 11.886 predmeta ili oko 20,0% sveukupno zaprimljenih predmeta. Grad Zadar je zaprimio 15.548 predmeta, od čega je u radu ostalo još cca 4.903 predmeta. Problem je što je veći broj podnositelja zahtjeva za ozakonjenje zamolio Grad Zadar da se njihovi predmeti još ne rješavaju napose iz financijskih razloga
Dino Stanin/PIXSELL
U Gradu Zadru ističu kako ovu jedinicu lokalne samouprave nije moguće uspoređivati s drugima po uspješnosti legalizacije zbog činjenice što okolnosti ozakonjenja nisu identične za svaki grad i županiju

Iako je, u razdoblju od 2008. do kraja 2018. godine, u nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije pri kojem su i poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, uspješno riješeno preko 152.000 upravnih i neupravnih predmeta, još uvijek je, samo u segmentu legalizacije nelegalno izgrađenih građevina, preostalo za rješavanje oko 11.900 zahtjeva od kojih je oko 5.300 novih zahtjeva podneseno sukladno novom Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih građevina kojim je dana mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju do 30.06.2018. godine. Oko 6.600 zahtjeva su podneseni sukladno Zakonu o legalizaciji iz 2013. godine.
Tako otprilike glasi rezime stanja u legalizaciji bespravno sagrađenih objekata u Zadarskoj županiji.
Bespravna gradnja koja je krajem 60-tih i prvom polovicom 70-tih godina prošlog stoljeća, proizvela urbani kaos, nekoliko se puta pokušala riješiti raznim vrstama legalizacije. Njene posljedice vidimo i danas kroz neuredne vlasničke odnose, teško provedive izgradnje komunalne infrastrukture pa sve do otvorenih krađa i svojatanja javnog prostora. Stoga Olivio Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, ukazuje kako u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, apsolutni prioritet predstavljaju predmeti koji potiču gradnju te gospodarski razvoj, zapošljavanje, rast proizvodnje i usluga te korištenje sredstava fondova Europske unije i proračunskih sredstava više nadležnih ministarstava.

Do 31. kolovoza 2019. u cijelosti je riješeno ukupno 45.173 predmeta

- Naravno da ovi prioriteti ne umanjuju značaj obveze Zadarske županije da riješi i preostali dio do sada neriješenih zahtjeva za legalizaciju na optimalan način i u tom smislu se, u skladu s realnim mogućnostima, dnevno organizira poslovanje kako bi se i u tom smislu rješavao i dio preostalih zahtjeva. Ovakva se situacija oko legalizacije događa i drugim županijama u Republici Hrvatskoj, a gledajući ukupnu efikasnost i učinkovitost na razini države Zadarska županija je, po broju riješenih zahtjeva, pozicionirana pri samom vrhu ljestvice rješavanja zahtjeva za legalizaciju, rekao je Meštrović.
Zadarska županija je do sada zaprimila s 59.404 predmeta, od kojih je, sukladno Zakonu o legalizaciji zaprimljeno 54.137 predmeta, a sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji još 5.267 predmeta.
Radi se o poslovima u nadležnosti, kao što vam je poznato, na području 5 gradova i 28 općina osim područja Grada Zadra koji ima samostalan Upravni odjel za poslove prostornog uređenja i gradnje. Od 59.404 zaprimljena predmeta državna agencija AZONIZ je preuzela 2.500 predmeta, od kojih je Odjelu vraćeno 155 predmeta za rješavanje. Preostalih 56.904 predmeta je na rješavanju u ovom upravnom tijelu Županije. Od tog broja predmeta do 31. kolovoza 2019. u cijelosti je riješeno ukupno 45.173 predmeta ili oko 79,3 posto ukupno zaprimljenih predmeta. Ako se ovom broju riješenih predmeta pridoda 2.345 predmeta koje je riješila agencija AZONIZ, Zadarska županija je riješila 47.518 predmeta ili oko 80 posto zaprimljenih predmeta. Od 31. kolovoza u ovom upravnom tijelu Županije preostalo je za rješavanje sveukupno 11.886 predmeta ili oko 20,0% sveukupno zaprimljenih predmeta.

Operativnim planom ubrzati posao

- Napominjem da se, u ovom upravnom tijelu Županije, pored poslova legalizacije nelegalno izgrađenih građevina, rješava oko 30-ak različitih vrsta zahtjeva i izdaje isto toliko dokumenata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a u Odjelu se provode i poslovi procjene vrijednosti nekretnina te održavanja informacijskog sustava tržišta nekretnina na sveukupnom području Županije. Uzimajući u obzir realne mogućnosti postojećih kapaciteta službi koje rade na ovim poslovima bilo bi potrebno, nažalost, više godina da se svi ti preostali zahtjevi riješe. Kako značaj rješavanja ovih predmeta držim posebno važnim izradili smo Operativni plan rješavanja preostalog dijela predmeta legalizacije nelegalno izgrađenih građevina na području naše nadležnosti. Ovim Operativnim planom želimo postići znatno ubrzavanje rješavanja te znatno smanjenje konačnih rokova za dovršetak rješavanja svih podnesenih zahtjeva za legalizaciju, istaknuo je Olivio Meštrović dodajući kako Odjel danas ima na raspolaganju znatno manje službenika nego što je to bilo prijašnjih godina.
Primjerice, 2015.-2016. godine na ovim poslovima su radila 73 službenika na neodređeno ili određeno vrijeme, a danas svega 48 od čega je 37 službenika na neodređeno vrijeme, a 11 službenika na određeno. Stoga Ooperativni plan rješavanja legalizacije kaže kako na poslovima legalizacije radi ukupno 11 službenika od kojih 7 radi neposredno na rješavanju, a preostala 4 službenika su nužna i potrebna logistika neposrednog rješavanja.

Uvesti prekovremeni rad

Prema pokazateljima dosadašnje dinamike rješavanja premeta za legalizaciju, u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2019. godine očekuje se riješiti još oko 480 predmeta tako da će od 1. siječnja 2020. godine, preostati za rješavanje ukupno oko 11.406 predmeta. Zanimljivo je kako u Županiji zaključuju da bi s raspoloživim potencijalima bilo potrebno još 8,64 godina za rješavanje preostalog dijela predmeta legalizaciju. Meštrović to ocjenjuje neprihvatljivim i neopravdanim.
- Planom želimo zadržati postojećih 11 službenika zaposlenih na određeno vrijeme za poslove legalizacije i u 2020. želimo uvesti prekovremeni rad i dodatni angažman dijela službenika zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme koji rade na poslovima provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje tijekom cijele 2020. odnosno za 11 mjeseci rada u godini. Tijekom 2020. godine, od sveukupno 11.406 do tada neriješenih predmeta legalizacije, bit će riješeno ukupno 4.379 predmeta. Ukupni prihodi proračuna Zadarske županije u 2020. godini od rješavanja 4.379 predmeta procjenjuju se u iznosu od 2.627.400 kn što odgovara procjeni od 600 kn po riješenom predmetu. Za potrebe provedbe ovog Operativnog plana za 2020. godinu potrebno je osigurati u proračunu Zadarske županije sveukupno 2.868.000 kn. Krajnji rokovi rješavanja svih preostalih predmeta legalizacije prema ovom Operativnom planu za 2020. godinu, uključujući i 2021. te dio 2022., smanjuju se s procijenjenih 8,64 godina na 2,6 godine što smatramo prihvatljivim i opravdanim, zaključio je Meštrović.

 

 

Procedura i rad AZONIZ-a

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu. Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja, a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova. No, ova parola Ministarstva graditeljstva cijeli niz desetljeća nije se odnosila na područje koje danas zovemo Zadarska županija. Danas u resornom ministarstvu iskazuju zadovoljstvo posljednjom legalizacijom, ali i njenim odjekom. Prema neslužbenim podacima, ilegalna gradnja drastično je smanjena.
Podsjetimo se, građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, predati u nadležni UO koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom UO mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji. Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada definirana je posebnim propisom na razini države - Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je donesen u srpnju 2012. godine.
Zahtjev za legalizaciju objekata mogli su predati svi građani koji su gradili zgrade, odnosno rekonstruirali dio postojeće zgrade bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, ali su zgrade morale biti vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine.
Zahtjevi su se podnosili županijama odnosno gradovima tj. njihovim upravnim odjelima koji obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se nezakonita gradnja nalazila, a zaprimali su se do 30. lipnja 2013. godine. Na cjelokupnom području Republike Hrvatske u tom je periodu zaprimljeno 826.946 zahtjeva za ozakonjenje.
Drugi val podnošenja zahtjeva za ozakonjenje započeo je početkom srpnja 2017. godine, a zahtjevi su se mogli podnijeti do 30. lipnja 2018. godine. U registru AZONIZ-a evidentirano je da je u tom periodu zaprimljeno 74.955 novih zahtjeva što ukupno čini 901.901 zahtjeva.
Radi učinkovitijeg i bržeg procesa rješavanja zaprimljenih zahtjeva osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) čija je svrha bila pomoći županijama i gradovima u rješavanju velikog broja zahtjeva. AZONIZ je započela s radom 10. veljače 2014. godine. Država je sveukupno od legalizacije uprihodila 1.750.139.918,07 kn, od čega su jedinice lokalne samouprave uprihodile 525.041.975,95 kn.
Od ukupnog broja zahtjeva 901.901 do kraja kolovoza 2019. ih je riješeno i upisano u Registar njih 710.113, dakle ostalo je još riješiti oko 21 posto zahtjeva.
AZONIZ je tijekom svojega rada donijela preko 118.000 raznih rješenja, obavila preko 105.000 očevida, ozakonila skoro 134.000 zgrada. Također AZONIZ je u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja evidentirala preko 750.000 zgrada. U ministarstvu ističu kako su sva nadležna upravna tijela u Republici Hrvatskoj riješila većinu zaprimljenih zahtjeva u razumnom roku pa je ocijenjeno da je AZONIZ ispunila svoju svrhu i da više nema potrebe za radom iste, stoga je AZONIZ prestala s radom 1. srpnja 2019. godine. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva za legalizaciju AZONIZ je od veljače 2014. godine do kraja 2018. godine preuzela na rješavanje 145.156 spisa (zahtjeva) iz upravnih odjela. Spisi predmeta koje je preuzela AZONIZ, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje, vraćaju se nadležnim upravnim tijelima na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada. Za sve spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje u AZONIZ-u podnositeljima zahtjeva upućene su obavijesti o povratu spisa. Spise predmeta koji su pravomoćno riješeni u AZONIZ-u, trajno pohranjuje i čuva u svojoj arhivi nadležno upravno tijelo na čijem području se nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno u kojem je podnesen zahtjev za ozakonjenje.

 

 

Grad Zadar je zaprimio 15.548 predmeta

Sam postupak legalizacije još nije gotov i nastavljaju ga nadležni upravni odjeli. A svi oni građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom UO-u Županije odnosno Grada koji izdaje dozvole za gradnju, mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema važećem Zakonu o gradnji.
Grad Zadar je zaprimio 15.548 predmeta, od čega je u radu ostalo još cca 4.903 predmeta. Problem je što je veći broj podnositelja zahtjeva za ozakonjenje zamolio Grad Zadar da se njihovi predmeti još ne rješavaju napose iz financijskih razloga.
Oko 1.000 predmeta je pod zaključkom tj. od projektanta je zatraženo i čeka se da izvrši određene korekcije u snimkama zgrada, bez čega predmet nije moguće završiti. U Gradu Zadru ističu kako ovu jedinicu lokalne samouprave nije moguće uspoređivati s drugim jedinicama po uspješnosti legalizacije zbog činjenice što okolnosti ozakonjenja nisu identične za svaki grad i županiju.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (1 glasova)