Ukupna dugovanja 22 potrošača - 4,9 milijuna kuna

Slika korisnika valentinam
Najnoviji podaci FINA-e za Zadarsku županiju
Savjetovalište u Zadru zaprimilo je ukupno 18 predmeta sa 102 vjerovnika i dugom od 3.386.690 kuna u vremenu od 1. siječnja 2016. do 27. studenog 2017. godine. Na području Zadarske županije u istom periodu evidentiran je stečaj 22 potrošača s ukupnim dugom od 4.912.490 kuna
U zadarskom savjetovalištu zabilježeno je i 15 neuspjelih pokušaja sklapanja izvansudskog sporazuma

Stupanjem na snagu Zakona o stečaju potrošača Financijska agencija (FINA) započela je s provođenjem izvansudskog postupka stečaja potrošača s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika. Prema najnovijim podacima FINA-e o provedbi stečaja potrošača od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača stupio na snagu, do 27. studenog 2017. Savjetovalište u Zadru zaprimilo je ukupno 18 predmeta sa 102 vjerovnika i dugom od 3.386.690 kuna. Od tog ukupnog broja, u 16 predmeta su evidentirani vjerovnici, a u dva nisu. 

U istom periodu izvansudski postupak pokrenula su 22 potrošača na području Zadarske županije, a njihovo ukupno dugovanje iznosi 4.912.490 kuna.

U istom periodu u zadarskom savjetovalištu zabilježeno je i 15 neuspjelih pokušaja sklapanja izvansudskog sporazuma.

Inače, postupak sklapanja izvansudskih postupaka u savjetovalištima provodi posrednik s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika, a prije pokretanja postupka stečaja potrošača pred sudom. Posrednik može biti djelatnik Financijske agencije ili neka druga fizička osoba kojoj je ministar nadležan za poslove pravosuđa izdao dozvolu, a postupak se pokreće na zahtjev potrošača ili njegovih vjerovnika. Potrošač koji podnosi zahtjev za provedbu izvansudskog postupka dužan je dostaviti popis imovine i obveza, a ukoliko taj zahtjev podnosi njegov vjerovnik, tada je potrošač dužan bez odgode dostaviti popis imovine i obveza savjetovalištu. Vjerovnik u izvansudskom postupku je svaki vjerovnik potrošača koji ima neku imovinskopravnu tražbinu prema njemu.

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenoga u pozivu za sudjelovanje. U iznimnim slučajevima savjetovalište može produžiti rok za dodatnih 30 dana ako ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili ako su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži.

Nakon isteka roka savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. Ta potvrda izdaje se i u slučaju ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.

Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i vjerovnika u FINA-inom savjetovalištu ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu, a nema pravnog učinka na one vjerovnike koji ga nisu sklopili.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno