Turističke zone rt Otrić, Mala i Velika Lamjana

Slika korisnika admin
kali
Na javnoj raspravi ukazano je na važnost Prostornog plana uređenja za daljnji razvoj općine Kali

U Vijećnici Općine Kali jučer je održana javna rasprava o izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Kali kojoj su nazočili Tihomir Jukić, diplomirani inženjer arhitekture, Tino Vidov, načelnik Općine Kali i znatan broj mještana. Svrhe i opći ciljevi Prostornog plana uređenja Kali su prostorni razvoj temeljen na demografskom razvoju, zaštiti i sanaciji vrijednih područja posebno mora, obale, zaobalja, podmorja, vrijednih poljoprivrednih površina, gospodarskom razvoju baziranom na ribarstvu, poljoprivredi i ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, potom osiguranju prostora i lokacija za prometne i infrastrukturne zahvate.
Velika i Mala Lamjana
- Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene su površine za smještaj specifičnih funkcija koje veličinom i strukturom odudaraju od naselja. Gospodarska namjena, i to ugostiteljsko-turistička planirana je za područja Otrić, Velika Lamjana i Mala Lamjana. Velika Lamjana imala bi proizvodnu namjenu jer bi tamo bila smještena ribarska luka, skladištenje i pakiranje ribe i uzgoj. Također, Velika Lamjana bila bi namijenjena za malu brodogradnju, nautiku, sevis, burzu ribe, suhu marinu i benzinsku postaju. Mala Lamjana ovim prijedlogom imala bi sportsko-rekreacijsku namjeru te bi dobila teniski centar, sportska igrališta i centar za vodene sportove, kazao je Jukić.
U obuhvatu PPO Kali nalaze se građevine od važnosti za državu, a to su ribarske luke i brodogradilište u Velikoj Lamjani i Kalima te turistička zona Mala Lamjana-Pod forču.
Građevine od važnosti za Zadarsku županiju predstavljaju luke otvorene za javni promet Kali, turističko-ugostiteljske građevine i sve lokacije marikulture. U uvali Batalaža planirane su putnička i ribarska luka. Prema postojećem prijedlogu planiran je hotel s pratećim sadržajima na rtu Otrić kapaciteta 100 ležajeva te turistička naselja u Maloj Lamjani kapaciteta 350 ležaja i u Velikoj Lamjani kapaciteta 550 ležajeva.
Građevinsko područje naselja obuhvaća izgrađene i neizgrađene dijelove građevinskog područja.
- Riječ je o području koje je u pravilu mješovite namjene. Lokacijskom dozvolom ili lokacijskim uvjetima određuje se između ostalog broj građevina koje je moguće smjestiti na jednoj građevnoj parceli i njihov položaj. Prema prijedlogu Prostornog plana nove građevine moraju biti udaljene od granica susjedne čestice u pravilu 3 metra te 6 i 5 metara od javne prometnice, a 4 metra od pristupnog puta. Iznimno pri interpolaciji i rekonstrukciji građevina moguće su i manje udaljenosti ako to dopuštaju lokalni uvjeti. Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim građevine osnovne namjene graditi pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene, pojasnio je Jukić te dodao da elementi oblikovanja građevina trebaju sadržavati osobitost autohtone otočne dalmatinske arhitekture, dok način izgradnje ovosi o lokaciji objekta.
Zaštitni koridori
Planom je obuhvaćena mreža javnih i nerazvrstanih cesta i ulica u naselju te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu s planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca. Ovim planom određuju se zaštitni koridori koje treba rezervirati i čuvati za izgradnju planirane te proširenje i modernizaciju postojeće cestovne mreže. Planirani koridor iznosi 20 metara. Moguća su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagođavanja trase ceste terenskim uvjetima. Unutar utvrđenih koridora nije dopuštena nikakva gradnja do ishođenja lokacijske dozvole za cestu.
Planom se na području općine Kali utvrđuje izgradnja cjelovitog sustava za postupanje s otpadom sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje gospodarsko korištenje otpada i što manje trajno odlaganje neobrađenog otpada. Postojeće odlagalište za kruti otpad je sanirano, a otpad se odvozi i odlaže na zajedničkom odlagalištu otpada Zadarske županije. Na saniranoj lokaciji moguće je predvidjeti i locirati reciklažno dvorište.
- Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi mjere zaštite. Planiramo u marini postaviti uređaj za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnera za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda, odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu, pojasnio je Jukić. Kao jednu od mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja mora predlaže se izmještanje ribogojilišta s lokacije Zaglavić u Maloj Lamjani iz neposredne kontaktne zone naselja Kali uz saniranje obalnog i pomorskog dijela ribogojilišta.
Tijekom idućih 15 dana prijedlog Prostornog plana Općine Kali bit će izložen u prostorijama Općine Kali, a u tom razdoblju mještani će moći dostaviti sve prijedloge i sugestije vezane za plan.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno